شماره تلفن: 05133400310

شماره فکس:05133400311

email: mhdstation@saman.aero

آدرس: ایران- مشهد- فرودگاه مشهد