فرودگاه اصفهان

شماره تلفن:03135275019

شماره فکس:03135275019

email:ifnstation@saman.aero