فرودگاه همدان

 

شماره تلفن:08132569004

شماره فکس: 08132569004

email:hdmstation@saman.aero