فرودگاه کرمان

شماره تلفن: 03432110890

شماره فکس:03432110966

email: ker@station.mahan.aero