خدمات مسافر

1- سرویس های پذیرش و بار مسافر

2- خدمات سوار کردن مسافر

3- سرویس های مربوط به مسافرین اختصاصی (خدمات ویژه)

4- سرویس های گیت خروجی

5- سرویس های مربوط به جامه دان، گم شده و پیدا شده و خسارت دیده

6- خدمات الکترونیک (SDCS)

7- تشخیص هویت