خدمات فرودگاهی

 

1- حراست پروز (بار و مسافر و هواپیما)

2- ایمنی پرواز

3- بارگیری و تخلیه هواپیما

4- تفکیک اثاثیه و جابجایی بار (حمل و نقل بار)

5- آراستگی کابین هواپیما (نظافت)

6- خدمات کروی پروازی

7- یخ زدایی

8- برق زمینی

9- تهویه هوا

10- کشنده

11- کنترل وسایل لودبار

12- شارژ آب، سرویس بهداشتی

13- نگهداری ظروف هواپیما