خدمات بار

1- پذیرش و تحویل بار بدون همراه (بارنامه)

2- بسته بندی و استانداردسازی

3- خدمات بارهای حجیم، وزین، ویژه (بار فاسد شدنی، شکستنی و متوفی)

4- جابجایی کالاهای خطرناک