مجوزها

مجوز CAO

مرکز آموزش سامان در سال 1388 موفق به اخذ مجوز آموزش دوره های خدمات فرودگاهی مطابق با CAD1001  سازمان هواپیمایی کشوری گردید.

 

مجوز ISO 9001:2088

مرکز آموزش سامان در سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2088) در راستای ارائه با کیفیت تر دوره های آموزشی خدمات فرودگاهی گردید.