دوره های آموزشی

دوره های آموزش درون سازمانی
مرکز آموزش سامان در راستای ارتقاء کیفیت آموزش کارکنان خود اقدام به برگزاری دوره های خدمات فرودگاهی مطابق با الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و برابر دستورالعمل های یاتا (IATA) و دستورالعمل های خود نموده است و بر اساس برنامه زمانبندی شده برابر تقویم آموزشی سالیانه اقدام     به برگزاری دوره های ضروری (Initial) و بازآموزی (Recurrent) می نماید...

 

دوره های آموزش برون سازمانی
مرکز آموزش سامان با در اختیار داشتن مدرسین مجرب توانایی برگزاری اکثر دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز شرکت های خدمات فرودگاهی را در قالب دوره های برون سازمانی دارد و در این راستا توانسته است به شرکت خدمات هوایی تجهیز هوافراز، شرکت خدمات هوایی و جهانگردی یسنا، شرکت خدمات فرودگاهی نورریزان ماهان، شرکت پذیرایی هوایی آرمان، شرکت خدمات فرودگاهی غدیر بجنورد، شرکت خدمات فرودگاهی خاطرات پرواز کویر، شرکت هواپیمایی تابان، شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت هواپیمایی ساها و سپاه حفاظت فرودگاه، دوره های آموزشی مورد نیاز را ارایه دهد...