درون سازمانی

دوره های آموزش درون سازمانی


مرکز آموزش سامان در راستای ارتقاء کیفیت آموزش کارکنان خود اقدام به برگزاری دوره های خدمات فرودگاهی مطابق با الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و برابر دستورالعمل های یاتا (IATA) و دستورالعمل های خود نموده است و بر اساس برنامه زمانبندی شده برابر تقویم آموزشی سالیانه اقدام به برگزاری دوره های ضروری (Initial) و بازآموزی (Recurrent) می نماید.
اسامی این دوره ها به شرح ذیل می باشد:

NO

Course Title

NO

Course Title

1

P.H.S (CKI-Agent)

20

Load Control

2

P.H.S (CKI-Supervisor)

21

Theory & Practice of GSE Operation

3

Baggage Handling Services

22

Theory & Practice of GSE Maintenance

4

Customer Services

23

Theory & Practice of GSE Familiarization

5

A/C Interior Cleaning

24

Aircraft Ground Movement (Towing)

6

Airside Safety & Security & Driving

25

Theory & Practice of A/C De/Anti Icing

7

Airside Safety & Security

26

Theory & Practice of A/C Familiarization

8

D.G.R (Cat 6)

27

Theory & Practice of A/C Servicing

9

D.G.R (Cat 8)

28

A/C Communication

10

D.G.R (Cat 9)

29

A/C Refueling

11

D.G.R (Cat10)

30

A/C Loading Supervision

12

D.G.R (Cat12)

31

A/C Loading & Unloading

13

Special Services

32

Aviation English (Level I)

14

SMS

33

Aviation English (Level II,III)

15

Live Animals Regulations

34

Prohibited Articles

16

Aviation Security

35

Technical Language

17

SDCS (CKI-Agent)

36

Aircraft access doors

18

SDCS (CKI-Supervisor)

37

World Tracer

19

SDCS Load Planning

38

Airport Services