فرودگاه شیراز

شماره تلفن:07137225025

شماره فکس:07137225025

email:syzstation@saman.aero