خدمات بار

Responsive image

پذیرش و تحویل بار بدون همراه (بارنامه)

بسته بندی و استانداردسازی

خدمات بارهای حجیم، وزین، ویژه (بار فاسد شدنی، شکستنی و متوفی)

جابجایی کالاهای خطرناک