خدمات فرودگاهی

Responsive image

حراست پروز (بار و مسافر و هواپیما)

ایمنی پرواز

بارگیری و تخلیه هواپیما

تفکیک اثاثیه و جابجایی بار (حمل و نقل بار)

آراستگی کابین هواپیما (نظافت)

خدمات کروی پروازی

یخ زدایی

برق زمینی

تهویه هوا

کشنده

کنترل وسایل لودبار

شارژ آب، سرویس بهداشتی

نگهداری ظروف هواپیما