خدمات مسافر

Responsive image

سرویس های پذیرش و بار مسافر

خدمات سوار کردن مسافر

سرویس های مربوط به مسافرین اختصاصی (خدمات ویژه)

سرویس های گیت خروجی

سرویس های مربوط به جامه دان، گم شده و پیدا شده و خسارت دیده

خدمات الکترونیک (SDCS)

تشخیص هویت