شرکت خدمات هوایی سامان به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز در فرودگاه کیش از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به همکاری می نماید .


  • پذیرش مسافر

  • خدمات بار مسافر

  • راننده پایه 1  • Responsive image