ارزش های بنیادین

ارزش های بنیادین ما عبارتند از :

کارکنان

ما به کارکنان خویش احترام می گذاریم و آن ها را سرمایه اصلی و استراتژیک شرکت می دانیم  و هیچگاه در مورد ایمنی و کیفیت مصالحه و مماشات نمی کنیم و از طریق توسعه خط مشی های داخلی ، سرمایه های انسانی را به حرکت در مسیر پیشرفت و کارآمدی و ارتقاء تشویق می نماییم . 

تعهد به کارآمدی و تخصص

ما در شرکت سامان به صورت مستمر تفکر خلاقانه و کار تیمی را به منظور پردازش ایده ها و ارائه راه حل های ناب در راستای ایجاد فضای مناسب برای حل مسائل فرا رو مدنظر و در اولویت قرار می دهیم . 

مشارکت جویی 

تلاش مستمر جهت ایجاد فضای همکاری و مشارکت کارکنان ، مشتریان و ذی نفعان در تحقق اهداف بر اساس اصول و ارزش های حاکم بر فعالیت شرکت یکی از مهمترین تعهد های ما است .