دبیرخانه کمیته تخصصی تحول

به منظور بررسی ، تایید نهایی و پیشنهاد طرح ها و برنامه های تحولی و بهبود ساز به هیئت مدیره شرکت در چهرچوب مفاد این سند و اعمال کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات ابلاغی « کمیته تخصصی تحول و بهبود مستمر با ترکیب و شرح وظایف ذیل به ریاست مدیریت عامل شرکت ، تشکیل می شود .

ترکیب اعضای کمیته تخصصی عبارتند از :

 •   مدیرعامل شرکت - ریاست کمیته
 •   معاون سرمایه های انسانی – عضو
 •   معاون امور مالی و اقتصادی – عضو
 •   معاون فنی و مهندسی – عضو
 •   مدیر ارشد ایستگاهها- عضو
 •   مدیر ایمنی و کیفیت - عضو و دبیر کمیته
 •   مدیر حراست شرکت – عضو
 •  حداکثر چهار نفر کارشناس ارشد متخصص در حوزه های مالی و اقتصادی ، فنی و مهندسی  ، سرمایه های انسانی ، ایمنی و کیفیت به انتخاب مدیرعامل شرکت - عضو

اهم وظایف کمیته تخصص عبارتند از :

 •  اولویت بندی راهبردهای عملیاتی و زمانبندی بررسی و اجرای آن بر اساس پیشنهادات کارگروه های تخصصی هفت گانه مبتنی بر موضوع بندی مندرج در سند راهبردی.
 •  بررسی و تایید طرح و برنامه های تحولی و بهبود ساز پیشنهادی کارگروه های تخصصی بر اساس اولویت بندی فوق الاشاره و ارسال آن برای تصویب هیئت مدیره شرکت .
 •  بررسی موضوعات ارجاعی از سوی مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت و ارسال آن حسب مورد به کارگروه تخصصی مرتبط جهت بررسی و ارائه پیشنهاد .
 • نظارت بر کیفیت و نحوه تشکیل کارگروه های تخصصی و ارزیابی عملکرد آنها .
 • بررسی گزارشات عملکرد کارگروه های تخصصی به صورت ماهانه به منظور اطلاع از کمیت و کیفیت عملکرد آنان و اعمال نظارت لازم و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها .
 • نظارت عالیه بر نحوه بررسی و روند پیشرفت اجرای سند راهبردی توسط کارگروه ها و حوزه ی ستادی وصفی شرکت .
 • اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ، ادغام و حذف کارگروه های تخصصی حسب مورد نیاز و برنامه ریزی برای برگزاری کارگروه های مشترک