عملیات رمپ

عملیات رمپ :

ارائه خدمات زمینی به هواپیماهای ورودی و خروجی بر اساس تایپ های مختلف هواپیما با استفاده از تجهیزات مختلف شامل :

  • تامین برق زمینی ( GPU )
  • تهویه هوای داخل کابین ( ACU)
  • حمل و نقل مسافر و کروی پروازی ( BUS, CREW CAR )
  • پله مسافری ( PBS )
  • حمل و نقل مسافرین توانخواه ( LOM )
  • استارت هواپیما (ASU)
  • انتقال هواپیما در محوطه رمپ ( PUSH BACK , TOW BAR)
  • یخ زدایی از هواپیماها (DAI)
  • تامین آب شرب داخل هواپیما ( WSU)
  • تخلیه فضولات ( TSU)

چاکس گذاری و تعیین Safety zone و  استفاده از مخروط های ایمنی

ارائه خدمات نظافت داخل کابین هواپیما