چشم انداز

خدمات هوایی سامان، شرکتی است متعهد ، پیشرو ، موفق ، توانمند و برتر :

  •  در ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خویش و ارائه خدمات صادقانه و رضایت آفرین به مردم .
  •  در استقرار و نهادینه سازی نظام تحول و بهبود مستمر .
  •  در تحقق اهداف مالی و اقتصادی (مطلوبیت خدمات، توسعه بازار، درآمدزایی و سودآوری) .
  •  در توسعه همه جانبه مدیریت و سرمایه های انسانی، افزایش تعلق سازمانی و رضایتمندی کارکنان .
  •  در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت (خدمت مطلوب) توأم با نوآوری و ارزش آفرینی به مشتریان و ذینفعان .