عملیات پروازی

عملیات پروازی:

  • هماهنگی مابین خدمه پروازی و ارائه دهندگان خدمات زمینی در زمان پروازهای خروجی و ورودی
  • هماهنگی کلیه عوامل خدمات دهنده به هواپیما شامل زمانبندی و نحوه connect و disconnect تجهیزات به / از  هواپیما  
  • پیگیری کلیه مجوزهای پروازی مورد نیاز و هماهنگی خودرو سوختگیری به موقعیت هواپیما
  • ارائه اطلاعات مورد نیاز به خلبان و کروی پروازی
  • ارائه خدمات Head set  و Wing walker و FOD Check
  • تنظیم فرمهای Load Sheat ( اوزان پروازی ) بر اساس اطلاعات هواپیما ، مسافر ، بار و سوخت جهت ارائه و دریافت تاییدیه از خلبان قبل از انجام پرواز (نظارت بر اعمال LMC و اطلاع به خلبان )
  • ارسال Post Message
  • هماهنگی با کلیه واحدها جهت انجام عملیات پروازهای ورودی و خروجی ( علل تاخیر و ناهماهنگی ها در طول عملیات )