عملیات کارگو

عملیات کارگو :

  • دریافت فرمهای LIR و سایر اسناد مرتبط با بار تجاری ، در خصوص اجرای صحیح چیدمان بار در انبار هواپیما
  • انجام عملیات بارگیری و حمل و نقل بار مسافری و تجاری در محوطه رمپ پروازی از طریق تجهیزات (TRUCK, BELT , LDL , MDL, Dolly,ULD)
  • ارائه خدمات تخلیه و بارگیری بار مسافر و تجاری به / از داخل هواپیما
  • نظارت بر پذیرش کالای خطرناک (DGR) مطابق رویه ها و دستورالعملهای بین المللی و داخلی