خدمات کارگو

تحویل و انتقال و لود بارهای تجاری و پست بارها در پروازهای ورودی و خروجی با رعایت تمام اصول ایمنی و امنیتی