مسئولیت اجتماعی

  • محیط زیست

چهارچوب مدیریت ریسک مورد استفاده شرکت سامان به گونه ای طراحی شده است که خطراتی که دارای پیامدهای محیط زیستی هستند را شناسایی کرده و مورد ارزیابی و تعیین شاخص ریسک قرار داده که بتوانیم با تعدیل آنها فعالیت های خویش را به گونه ای مدیریت کنیم تا آسیبی به محیط زیست خویش که مهمترین سرمایه آیندگان و فرزندان این مرز و بوم است ، وارد نگردد .

  • تسهیل در امر حمل و نقل عمومی

ما به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت ، خویش را ملزم به ارتقاء رضایت مندی و تسهیل در استفاده از خدمات فرودگاهی مشتریان شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی طرف قرارداد از طریق ارائه خدمات بهینه و توام با احترام به جامعه هدف مذکور می دانیم .