اقدامات حفاظتی و حراستی

خدمات حفاظتی و حراستی 

یکی از مهمترین فعالیت های شرکت در حوزه عملیات زمینی ارائه خدمات امنیتی به مشتریان و مسافرین با همکاری ارگان ها و مبادی امنیتی مستقر در فرودگاه در چهارچوب سطح توافقنامه قرارداد (SLA) به شرکت های هواپیمایی طرف قرارداد می باشد که اهم این خدمات به شرح ذیل است :

  • تشخیص هویت مسافرین و انطباق مشخصات آنها با مستندات پروازی
  • دریافت و انتقال اشیاء ممنوعه مجاز در اختیار مسافرین از مبداء و استرداد آنها به ایشان در مقصد
  • حفاظت از جامه دان مسافرین و محموله های تجاری
  • مراقبت و حراست از هواپیمای عملیاتی و غیر عملیاتی در فرودگاه ها