دبیرخانه کمیته تخصصی تحول

به منظور بررسی ، تایید نهایی و پیشنهاد طرح ها و برنامه های تحولی و بهبود ساز به هیئت مدیره شرکت در چهرچوب مفاد این سند و اعمال کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات ابلاغی « کمیته تخصصی تحول و بهبود مستمر با ترکیب و شرح وظایف ذیل به ریاست مدیریت عامل شرکت ، تشکیل می شود .


ترکیب اعضای کمیته تخصصی عبارتند از :
- مدیرعامل شرکت - ریاست کمیته 
- معاون توسعه منابع انسانی - عضو
- معاون عملیات - عضو
- معاون ایمنی و کیفیت - عضو و دبیر کمیته
- معاون امور مالی و اقتصادی - عضو
- معاون فنی و مهندسی - عضو
- معاون حقوقی و امور بین الملل - عضو
- رئیس حراست شرکت - عضو
- حداکثر چهار نفر کارشناس ارشد متخصص در حوزه های اقتصادی ، فنی ، منابع انسانی ، ایمنی و کیفیت به انتخاب مدیرعامل شرکت - عضو


اهم وظایف کمیته تخصص عبارتند از :
- اولویت بندی راهبردهای عملیاتی و زمانبندی بررسی و اجرای آن بر اساس پیشنهادات کارگروه های تخصصی هفت گانه مبتنی بر موضوع بندی مندرج در سند راهبردی.
- بررسی و تایید طرح و برنامه های تحولی و بهبود ساز پیشنهادی کارگروه های تخصصی بر اساس اولویت بندی فوق الاشاره و ارسال آن برای تصویب هیئت مدیره شرکت .
- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت و ارسال آن حسب مورد به کارگروه تخصصی مرتبط جهت بررسی و ارائه پیشنهاد .
- نظارت بر کیفیت و نحوه تشکیل کارگروه های تخصصی و ارزیابی عملکرد آنها .
- بررسی گزارشات عملکرد کارگروه های تخصصی به صورت ماهانه به منظور اطلاع از کمیت و کیفیت عملکرد آنان و اعمال نظارت لازم و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها .
- نظارت عالیه بر نحوه بررسی و روند پیشرفت اجرای سند راهبردی توسط کارگروه ها و حوزه ی ستادی وصفی شرکت .
- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ، ادغام و حذف کارگروه های تخصصی حسب مورد نیاز و برنامه ریزی برای برگزاری کارگروه های مشترک .