هندلینگ ورودی و خروجی

هندلینگ ورودی و خروجی

1- انجام XRY بارها ( چک کردن بارهای ارسالی از نظر امنیتی و ایمنی )

2- بسته بندی و بارگیری بارهای تجاری بر روی ظروف بارگیری در محوطه کارگو ترمینال و ارسال آن به پای پرواز با نظارت امنیتی 

3- تهیه و تنظیم مانیفست بارهای ارسالی 

4 - اخذ مهر گمرکی و پردازش بارهای ورودی و تحویل آن به حوزه ها و اخذ قبض انبار