عملکرد مدیریتی در کنترل ایستگاه

عملکرد مدیریتی در کنترل ایستگاه :

افزایش کارایی ایستگاه و فرآیند های جاری آن با هدایت یک مدیر لایق بدست می آید که با اجرای نظارت عالیه خویش موارد ذیل را مورد اقدام قرار دهد :

  • -    ایفای نقش به عنوان نماینده شرکت خدمات هوایی سامان / شرکت هواپیمایی طرف قرارداد جهت برقراری ارتباط با ذی نفعان و تسهیل در اجرای فرآیند ها
  • -    نظارت و هماهنگی در اجرای عملیات خدمات زمینی به واسطه توزیع اطلاعات و ثبت وقایع
  • -    اجرای نقش مدیریت ایستگاهی جهت سیانت از منافع شرکت خدمات هوایی سامان و ذی نفعان شرکت 
  • -    اجرای فرآیند بهبود مستمر از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، جهت دهی و کنترل