خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی :
فرآیندهای عملیاتی قسمت عمده ای از فعالیت شرکت های هواپیمایی را به خود اختصاص می دهند . اما وجود خدمات پشتیبانی از جمله سیستم های کامپیوتری جهت فراهم سازی بستر عملیات ، کنترل صلاحیت ظروف بارگیری ( ULD) ، حمل و نقل درون و بیرون شهری و اجرای خدمات کترینگ خود یک مهم است که در صورت عدم توجه به آن عملیات در خور قابل ارائه نخواهد بود . ما با فعال سازی هسته اصلی خدمات پشتیبانی به اجرای شایسته و شایان دیگر عملیات ها یاری خواهیم رساند .