چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

برقراری پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401

برقراری پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401

برقراری پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

ارائه عالی ترین خدمات در کل کشور

بیش از
3600 نفر نیروی
ماهر و متخصص در کل کشور
حضور در
14 فرودگاه
در کل کشور
ارائه خدمات به
36 ایرلاین
داخلی و خارجی

خدمات

اخبار