برگزاری دوره آگاهی امنیتی در مرکز آموزش سامان

برگزاری دوره آگاهی امنیتی در مرکز آموزش سامان

12:18 - 1402/07/05
این دوره را تمام کارکنان صنعت هوانوردی می بایست در یکی از مراکز مجاز آموزش امنیت هوانوردی بگذرانند .

برگزاری دوره آگاهی امنیتی در مرکز آموزش سامان

این دوره را تمام کارکنان صنعت هوانوردی می بایست در یکی از مراکز مجاز آموزش امنیت هوانوردی بگذرانند . صدور کارت های تردد به مناطق طبقه بندی شده در فرودگاه های کشور مستلزم گذراندن دوره آگاهی امنیتی می باشد .